Aplikacja dostępna już od 1 zł dziennie! 🥳

Regulamin

§ 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Aplikacja – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Usług oferowanych w ramach Oferty Płatnej Serwisu w ramach zindywidualizowanej usługi dietetycznej, pozwalające na ułożenie elastycznej diety zgodnie z wytycznymi Subskrybenta według jego aktualnych preferencji wskazanych w Aplikacji. 
 2. EasyCart – będący własnością spółki pod nazwą Easytools sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Rzeczypospolitej 10/46, 02-972 (KRS pod nr: 0001002028, NIP: 9512554309, REGON: 523659062, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN) portal internetowy dostępny pod adresem www.easycart.pl, który obsługuje Serwis Rozliczeniowy umożliwiając realizacje płatności za Usługi Subskrypcji oraz dostęp do tych usług za pomocą dedykowanego Konta Subskrybenta.
 3. Konto Subskrybenta – funkcjonalność dostępna dla Użytkownika za pomocą EasyCart zgodnie z regulaminem EasyCart oraz opisem zawartym w niniejszym Regulaminie, która daje możliwość skorzystania z Aplikacji oraz Oferty Płatnej po wcześniejszej weryfikacji stanu Opłaty za aktualny Okres Rozliczeniowy.
 4. Newsletter – usługa przesyłania wiadomości drogą elektroniczną z informacjami o nowościach w Serwisie, a także materiałów promocyjnych lub reklamowych.
 5. Oferta Bezpłatna – treść umieszczana w Serwisie do której dostęp w danym momencie nie wymaga od Użytkownika dokonania opłaty. O bezpłatnym udostępnieniu treści decyduje Usługodawca.
 6. Oferta Płatna – dostępna w Serwisie Aplikacja oraz pozostałe określone treści, materiały, konsultacje, usługi dietetyczne oraz pozostałe benefity udostępniane Subskrybentom za Opłatą w ramach Pakietów zgodnie z ofertą umieszczoną w Serwisie.
 7. Okres Rozliczeniowy – określony czas powtarzający się w trybie cyklicznym, (Usługa Subskrypcji autoodnawialnej), w którym Subskrybent posiada dostęp do Aplikacji i Oferty Płatnej, za którą zobowiązany jest dokonać Opłaty. Okres Rozliczeniowy trwa od dnia zawarcia umowy lub rozpoczęcia kolejnego cyklu dostępu, do dnia będącego ostatnim dniem bieżącego cyklu. Okres Rozliczeniowy liczony jest w ustalonych cyklach czasowych, których czas trwania określony jest szczegółowo w opisie Pakietów dostępnych w Serwisie.
 8. Opłata – opłata za Usługę Subskrypcji danego Pakietu należna Usługodawcy od Subskrybenta, ustalana według cennika Usługodawcy aktualnego w dniu zawarcia danej umowy o dostęp do Usługi Subskrypcji. Cennik aktualny na dzień zawarcia przez Subskrybenta z Usługodawcą umowy o dostęp do Usług Subskrypcji jest zamieszczony w Serwisie.
 9. Pakiet – całość uprawnień Subskrybenta związanych z korzystaniem z Usługi Subskrypcji umożliwiająca w szczególności dostęp do Aplikacji oraz Oferty Płatnej. Poszczególne Pakiety różnią się między sobą w szczególności ceną, długością trwania Okresu Rozliczeniowego oraz zakresem dostępnej Oferty Płatnej. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Pakietów, usuwania dotychczasowych Pakietów (jednak bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem przez Usługodawcę takich zmian) oraz przeprowadzania akcji promocyjnych dotyczących Pakietów. Szczegółowe zasady akcji promocyjnych, w tym warunki uczestnictwa, okres obowiązywania dostępne będą  każdorazowo w Serwisie.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin, będący również regulaminem subskrypcji, newslettera oraz świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 
 11. Serwis Rozliczeniowy – oznacza serwis podmiotu trzeciego, umożliwiającego płatność za Usługi Subskrypcyjne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Subskrybentów, na zasadach określonych przez podmioty prowadzące serwis oraz z wykorzystaniem różnych metod oferowanych przez dany serwis płatności.
 12. Serwis– serwis dostępny w ramach domeny jchwilkowski.pl administrowany przez Usługodawcę, umożliwiający w szczególności dostęp do Aplikacji i Oferty Płatnej w celu zapoznania się z ich treścią i skorzystania z funkcjonalności na osobiste i niekomercyjne potrzeby. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik informowany jest o dostępnych w ofercie Serwisu Pakietach, Ofercie Płatnej i akcjach promocyjnych.
 13. Subskrybent – Użytkownik, który złożył zamówienie na Usługi Subskrypcji oraz dokonał Opłaty, który związany jest z Usługodawcą umową o dostęp do Usług Subskrypcji.
 14. Usługa – wszelkie usługi dietetyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb Subskrybenta, świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu, określone w Regulaminie, przy czym dostęp do niektórych Usług w tym w szczególności do Usługi Subskrypcji, możliwa jest dopiero po rejestracji Konta Subskrybenta i uiszczeniu odpowiedniej Opłaty.
 15. Usługa Subskrypcji – zindywidualizowana usługa dietetyczna umożliwiająca Użytkownikowi uzyskanie dostępu do Aplikacji oraz pozostałej Oferty Płatnej oferowanej w ramach Serwisu, co oznacza przejście procedury określonej w Serwisie, a także dokonanie Opłaty za wybrany Pakiet. Treść umowy łączącej Subskrybenta z Usługodawcą określona jest przez postanowienia niniejszego Regulaminu, a także wyznaczają ją warunki podane w trakcie procesu zakupowego (w szczególności rodzaj Pakietu, cena, długość trwania Okresów Rozliczeniowych, zgody, dodatkowe warunki np. określające zasady danej promocji). Umowy są zawierane na odległość drogą elektroniczną. Na podstawie prawidłowo dokonanej Opłaty przez Usługobiorcę, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy dostęp do Usług Subskrypcji zgodnie z wybranym Pakietem w terminie 24h od zaksięgowania Opłaty na koncie Usługodawcy.
 16. Usługodawca – Jakub Chwiłkowski NIP: 2530350134, REGON: 385209960, adres do doręczeń: ul. Suchowska nr 9, 78-540 Kalisz Pomorski.
 17. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu lub Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy Usługę Subskrypcji poprzez dostarczenie Aplikacji wraz z treściami cyfrowymi, usługami z zakresu planowania żywieniowego oraz suplementacji, współpracy online, a także innych produktów opisanych w Serwisie, dostępnych w ramach Pakietów oferowanych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych, w żaden sposób niepowiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Zamieszczone w Serwisie oraz dostarczane Użytkownikowi materiały promocyjne i marketingowe informują o ofercie Serwisu. Pełne warunki zamówienia prezentowane są przed momentem złożenia przez Użytkownika zamówienia na Ofertę Płatną z obowiązkiem zapłaty.
 4. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz Subskrybentów.
 5. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu, dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SUBSKRYPCJI

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi Subskrypcji jest wybranie przez Użytkownika Pakietu oferowanego przez Usługodawcę oraz zawarcie przez Użytkownika z Usługodawcą umowy o dostęp do Usług Subskrypcji na podstawie zamówienia opisanego w niniejszym § 3.
 2. Złożenie zamówienia w celu zawarcia umowy o dostęp do Usług Subskrypcji Pakietu odbywa się poprzez dedykowane funkcjonalności w ramach Serwisu w sposób szczegółowo opisany w ust. 3 poniżej.
 3. W celu złożenia zamówienia na Usługę Subskrypcji należy: (i) wybrać́ Pakiet będący przedmiotem zamówienia oraz czas trwania Okresu Rozliczeniowego, a następnie (ii) kliknąć́ przycisk Dołącz teraz, (iii) wpisać dane odbiorcy zamówienia (Subskrybenta) oraz adres mailowy, na który przyjdzie instrukcja dostępu do Konta Subskrybenta, (iv) wybrać formę płatności oraz (v) kliknąć przycisk Płacę.
 4. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty za zamówioną Usługę Subskrypcji. Po wyborze sposobu płatności za zamówioną Usługę Subskrypcji, Użytkownik może zostać przekierowany do Serwisu Rozliczeniowego w celu dokonania płatności. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Subskrybent, odpowiednią kwotą należną za dany Okres Rozliczeniowy.
 5. Do skutecznego zawarcia umowy o dostęp do Usług Subskrypcji wymagane jest, aby Subskrybent (a) był pełnoletni w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego, (b) zalogował się do Konta Subskrybenta zgodnie z instrukcją przesłaną na podany przez Użytkownika adres mailowy; (c) zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, oraz ewentualnych innych warunków wskazanych i udostępnionych w ramach procesu zakupowego; (d) dokonał stosownej Opłaty.
 6. Subskrybent po zawarciu umowy otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia przesłane na podany przez niego adres e-mailowy w procesie zamówienia, a także potwierdzenie wyrażenia przez niego zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 7. Aktualny Cennik Pakietów umieszczony jest w Serwisie. W Serwisie podane zostały ceny brutto (tj. zawierające wszelkie podatki obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w złotych polskich (PLN). 
 8. W formularzu zamówienia Użytkownik musi podać prawdziwe dane osobowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Użytkownikiem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Użytkownika.
 9. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, co Użytkownik potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z Usług Subskrypcji.
 10. Użytkownik nie może dokonać zakupu w Serwisie anonimowo ani pod pseudonimem.

§ 4 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SUBSKRYPCJI

 1. W wyniku zawarcia umowy, o której mowa w § 3 Subskrybent uzyskuje dostęp do Oferty Płatnej. Dostęp do tej oferty wymaga zalogowania do przypisanego Subskrybentowi Konta Subskrybenta zgodnie z instrukcją przesłaną na adres mailowy podany w trakcie składania zamówienia. Z Usługi Subskrypcji mogą korzystać wyłącznie Subskrybenci, którzy zapoznali się z postanowieniami Regulaminu i w pełni akceptują jego postanowienia.
 2. Usługodawca może oferować Użytkownikowi Usługi Subskrypcji w formie umowy na czas oznaczony, jak i na czas nieoznaczony. W każdym przypadku informacja dotycząca rodzaju zawieranej umowy będzie podana w ramach dokonywanego przez niego procesu zakupowego.
 3. Umowa na czas oznaczony umożliwia Subskrybentowi, w zamian za dokonanie jednorazowej płatności z góry (bez opcji autoodnawialnej płatności), uzyskanie dostępu do wybranego przez siebie Pakietu na czas z góry określony. Umowa na czas nieoznaczony umożliwia Subskrybentowi, stały dostęp do wybranego przez siebie Pakietu, przy czym Opłaty będą automatycznie pobierane w wybranym przez Użytkownika Okresie Rozliczeniowym tj, co 1 miesiąc lub co 12 miesięcy, w zależności od wybranej przez Użytkownika opcji. W takiej sytuacji płatności pobierane będą przez Usługodawcę automatycznie (autoodnawialna płatność) wraz z rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego.
 4. Subskrybent może cofnąć decyzję o autoodnawialnej subskrypcji w ramach Konta Subskrybenta poprzez wyłączenie opcji płatności autoodnawialnej. Takie oświadczenie będzie skuteczne z końcem Okresu Rozliczeniowego, w ramach, którego Subskrybent złożył oświadczenie o rezygnacji z autoodnawialnej subskrypcji.
 5. W momencie złożenia zamówienia zostanie pobrana opłata za pierwszy Okres Rozliczeniowy subskrypcji. W trakcie realizacji zamówienia w ramach Serwisu Subskrybent otrzyma informację o terminie kolejnej płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy. Kolejne płatności będą pobierane automatycznie, przy czym Usługodawca będzie informować Subskrybenta 3 dni wcześniej o terminie zbliżającej się płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy. Jeśli Subskrybent anuluje subskrypcję do czasu pobrania kolejnej płatności, Subskrybent zachowa dostęp do Usług Subskrypcji do końca opłaconego Okresu Rozliczeniowego, a kolejne płatności nie zostaną pobrane i dostęp do Usług Subskrypcji wygaśnie.
 6. Usługodawca w każdym czasie, bez podania przyczyn, może wyłączyć funkcję autoodnawialnej płatności. W tej sytuacji Usługodawca powinien powiadomić Subskrybenta: (i) o zamiarze wyłączenia autoodnawialnej płatności – w terminie 30 dni od daty planowanego wyłączenia, a także (ii) o fakcie wyłączenia autoodnawialnej płatności – niezwłocznie po wyłączeniu.
 7. Subskrybentowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za już opłacone Okresy Rozliczeniowe.
 8. Umowa zawarta na czas oznaczony wygasa z dniem zakończenia wybranego Okresu Rozliczeniowego.
 9. Umowa zawarta na czas nieoznaczony wygasa z dniem zakończenia Okresu Rozliczeniowego, bez dokonania jednoczesnej Opłaty (samodzielnie lub za pomocą autoodnawialnej płatności) za kolejny następujący Okres Rozliczeniowy.
 10. Po wygaśnięciu umowy Użytkownik, aby uzyskać ponownie dostęp do Oferty Płatnej dostępnej w ramach Pakietu, który został wypowiedziany, będzie musiał przejść ponownie proces zakupu wybranego Pakietu.

§ 5 KONTO SUBSKRYBENTA

 1. Zalogowanie do Konta Subskrybenta w celu weryfikacji aktualnego stanu Opłaty za Usługi Subskrypcji jest niezbędne do korzystania z Oferty Płatnej. Użytkownicy, którzy nie mają wykupionej Usługi Subskrypcji, mają dostęp do Oferty Bezpłatnej umieszczonej w ramach Serwisu.
 2. W celu skorzystania z Konta Subskrybenta wymagane jest przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienie odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis, w tym: (a) podanie adresu e-mail; (b) podanie wybranego przez Użytkownika hasła, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu, (c) akceptacja Regulaminu.
 3. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku potwierdzającego nabycie Usługi Subskrypcji, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie przy procesie zakupowym adres e-mail wiadomość potwierdzającą zawarcie Umowy dostępu do Usługi Subskrypcji, co jest jednoznaczne z aktywacją Konta Subskrybenta.
 4. Użytkownik wypełniając dane konieczne do utworzenia Konta Subskrybenta jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.
 5. Po przejściu procedury utworzenia Konta Subskrybenta, Użytkownik otrzymuje status Subskrybenta.
 6. W przypadku uzyskania przez Użytkownika dostępu do Oferty Płatnej, dostęp do tych treści z wykorzystaniem jednego Konta Subskrybenta może mieć jedna osoba.
 7. Wygaśnięcie subskrypcji nie ma wpływu na utworzone Konto Subskrybenta. Po wygaśnięciu subskrypcji Usługobiorca nadal będzie mógł korzystać z Konta Subskrybenta, przy czym dostęp do Usługi Subskrypcji będzie zablokowany. Usługobiorca może usunąć swoje Konto Subskrybenta z Serwisu poprzez wybranie opcji „usuń konto” w panelu administracyjnym Konta Subskrybenta.
 8. Zgłoszenie przez Usługobiorcę wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta Subskrybenta (w celu świadczenia usługi), powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta Subskrybenta.
 9. W przypadku usunięcia Konta Subskrybenta w trakcie trwania okresu obowiązywania Usługi Subskrypcji, usunięciu ulegnie dostęp do wykupionego przez Subskrybenta Pakietu oraz innych informacji zapisanych w ramach Konta Subskrybenta.
 10. W przypadku usunięcia Konta Subskrybenta, usunięciu ulegną wszystkie informacje dotyczące aktywności Subskrybenta, a także utracony zostanie dostęp do zakupionych treści płatnych. Ponowna rejestracja nie powoduje przywrócenia możliwości ponownego korzystania z treści zakupionych przed usunięciem Konta Subskrybenta.

§ 6 LICENCJA

 1. W przypadku zaakceptowania Regulaminu, Usługodawca udziela Subskrybentowi licencji do korzystania z Oferty Płatnej zgodnie z wybranym Pakietem pod warunkiem dokonania Opłaty wynikającej z cennika umieszczonego w Serwisie. Licencja ma charakter niewyłączny.
 2. Licencja udzielona przez Usługodawcę uprawnia Subskrybenta do korzystania wyłącznie z przewidzianych dla niego funkcjonalności przewidzianych w wybranym przez Subskrybenta Pakiecie, na następujących polach eksploatacji: korzystanie z Oferty Płatnej, w szczególności z Aplikacji w postaci niezmienionej, w celu wyświetlania i stosowania dla potrzeb Subskrybenta na urządzeniach moblilnych Subskrybenta.
 3. Subskrybent na podstawie udzielonej licencji nie jest uprawniony, bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy, w szczególności do: a) rozpowszechniania ani udostępniania w jakikolwiek sposób pobranych danych stanowiących element Serwisu na rzecz osób trzecich, b) pobierania lub zwielokrotniania danych, stanowiących element Serwisu, dla celów innych niż realizacja zawartych umów w ramach Serwisu, w szczególności dla potrzeb osób trzecich, c) rozpowszechniania, zwielokrotniania, kopiowania, udostępniania, dzierżawienia na rzecz osób trzecich danych zawartych w Serwisie bez względu na formę, d) udzielania sublicencji, e) dokonywania tłumaczenia, dekompilacji, deasemblacji, modyfikacji i inżynierii wstecznej danych stanowiących element Serwisu.
 4. Wszelkie informacje i materiały zawarte w Serwisie podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
 5. Przeniesienie praw lub obowiązków z licencji wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy.
 6. Udzielenie licencji następuje z chwilą zawarcia umowy o dostęp do Usług Subskrypcji.
 7. Zabronione jest kopiowanie oraz utrwalanie udostępnionych w Serwisie materiałów i informacji, o ile nie zostało to wyraźnie zastrzeżone inaczej w Serwisie.

§ 7 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownikom zabrania się:
  1. kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania treści do których dostęp uzyskuje w ramach Serwisu, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub części;
  2. umieszczania odesłań do strony internetowej Usługodawcy w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia treści;
  3. zwielokrotniania materiałów i treści na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
  4. rozpowszechniania opracowań treści i materiałów, dokonywanie i rozpowszechnianie ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami;
  5. realizowania nadań treści i materiały zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.
 2. Prawa własności intelektualnej do wszystkich treści i materiałów dostępnych w Serwisie, zarówno w Ofercie Płatnej, jak i Ofercie Bezpłatnej („Kontent”) przysługują Usługodawcy. Ewentualne wykorzystanie tych materiałów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów (w tym danych oraz innych informacji) wymaga każdorazowo zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie botów i innych narzędzi informatycznych lub programistycznych (m.in. narzędzi do eksploracji, gromadzenia lub ekstrakcji danych), w tym narzędzi:
  1. generujących lub mogących generować zwiększony ruch w Serwisie, w szczególności multiplikujących liczbę odwiedzin na stronach internetowych Serwisu, powodujących nadmierne obciążenie systemów informatycznych,
  2. stanowiących złośliwe oprogramowanie (w tym wirusy) lub mogących służyć do infekowania zasobów lub infrastruktury informatycznej Usługodawcy złośliwym oprogramowaniem (w tym wirusami),
  3. służących do przeprowadzania cyberataków (w tym ataków sieciowych, a w szczególności ataków DDoS),
  4. podczas korzystania z Serwisu, w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również w celu skorzystania z Serwisu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu. Dostęp do Serwisu może być utrudniony w przypadku wystąpienia awarii powstałej z przyczyn niezależnych Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca dołoży wszelkich starań, by przywrócić możliwość niezakłóconego dostępu do Serwisu w możliwie najkrótszym okresie czasu.
 5. Podczas korzystania z Serwisu, w urządzeniu Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego działania Serwisu oraz prawidłowego świadczenia Usługi. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są w jakikolwiek sposób przetwarzane dane osobowe. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych osobowych, zasad przetwarzania danych osobowych, praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ewentualnych obowiązków spoczywających na Użytkownikach zostały zawarte w dokumencie – Polityka Prywatności.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

§ 8 WARUNKI TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa w aktualnej wersji,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Aplikacja będzie dostępna wyłącznie na urządzeniach mobilnych poprzez dedykowaną aplikację do pobrania w App Store lub Google Play, pod warunkiem, że dane urządzenie mobilne posiada najnowszą wersję oprogramowania.
 3. Aby korzystać z Aplikacji, użytkownik musi posiadać kompatybilne urządzenie mobilne oraz stabilne połączenie internetowe. Zaleca się regularne aktualizowanie oprogramowania urządzenia oraz samej Aplikacji w celu zapewnienia optymalnego działania. Dostęp do Aplikacji wymagać będzie potwierdzenia regulaminu Aplikacji przygotowanego przez EasyCart.
 4. Aplikacja jest obsługiwana przez EasyCart, który odpowiada za zapewnienie niezakłóconego dostępu do Aplikacji oraz za wszelkie aspekty techniczne jej funkcjonowania, w tym serwisowanie i naprawę błędów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kwestie techniczne dotyczące działania Aplikacji, a jedynie za treści i Usługi Subskrypcji świadczone za pośrednictwem Aplikacji dostarczonej przez EasyCart.
 5. Wszelkie problemy techniczne związane z działaniem Aplikacji powinny być zgłaszane bezpośrednio do EasyCart, który jest odpowiedzialny za ich rozwiązanie.

§ 9 PŁATNOŚCI

 1. Składając zamówienie na interesujący Użytkownika Pakiet dokonuje on wskazania: (a) rodzaju Pakietu; (b) sposobu płatności, przy czym Użytkownik może dokonać płatności w formie płatności elektronicznej kartą kredytową lub debetową lub w inny sposób wskazany w Serwisie.
 2. W przypadku każdego zamówienia Usługodawca zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do oznaczenia danych, w tym danych osobowych, niezbędnych do wystawienia faktury (o ile Subskrybent będzie chciał ją otrzymać). W celu otrzymania faktury należy przy dokonywaniu zakupu uzupełnić pole oznaczone jako „NIP”. Usługodawca wystawi i prześle fakturę elektronicznie na wskazany e-mail.
 4. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Brak uzupełnienia pola przeznaczonego do wpisania numeru NIP bądź wpisanie nieprawidłowego numeru uniemożliwia wystawienia przez Usługodawcę odpowiedniej faktury.
 5. Zamówienie jest realizowane w terminie 24h po otrzymaniu przez Usługodawcę od podmiotu świadczącego usługę płatniczą informacji o dokonaniu płatności przez Subskrybenta.
 6. Subskrypcja zostanie udostępniona za pośrednictwem Serwisu bezpośrednio po dokonaniu płatności, to jest pod warunkiem zapłaty.
 7. Zamawiając Usługę Subskrypcji i dokonując płatności za tę usługę, Subskrybent wyraża zgodę na pobranie przez Usługodawcę Opłaty za bieżący Okresy Rozliczeniowy i na automatyczne pobieranie Opłaty za kolejne Okresy Rozliczeniowe w wysokości wskazanej w złożonym zamówieniu w przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony. 
 8. Płatność za kolejne Okresy Rozliczeniowe jest realizowana poprzez automatyczne pobieranie przez Usługodawcę Opłaty od Subskrybenta. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny (brak środków, odmowa z banku etc.) nie uda się obciążyć Opłatą Subskrybenta, Usługa Subskrypcji będzie dezaktywowana.
 9. Usługodawca umożliwia wprowadzenie płatności za pomocą Kodu Rabatowego. Szczegółowe zasady aktywacji Kodu Rabatowego, w tym warunki dostępu do Oferty Płatnej za pośrednictwem Kodu Rabatowego, okres obowiązywania Kodu Rabatowego, zostają określone z chwilą udostępnienia danego Kodu Rabatowego.

§ 10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Prawa do logotypu i nazwy Serwisu przysługują Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie ich w jakichkolwiek celach bez uprzedniej zgody Usługodawcy (za wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik jest uprawniony do ich wykorzystania na podstawie przepisów prawa) jest zabronione. Użytkownik zobowiązuje się również nie powielać, kopiować lub wykorzystywać informacji, danych lub innych elementów Serwisu, których właścicielem lub licencjobiorcą jest Usługodawca.
 2. Usługodawca poucza niniejszym Użytkownika / Subskrybenta, że treści zawarte w Serwisie objęte są ochroną prawa autorskiego.
 3. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu lub na podstawie umów zawartych za pośrednictwem Serwisu należą do Usługodawcy.
 4. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11 ODSTĄPIENIE

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Oferty Płatnej po zawarciu umowy. Potwierdzając dokonanie zakupu Subskrybent zgadza się na rozpoczęcie świadczenia Usługi Subskrypcji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W toku składania zamówienia Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola o akceptacji Regulaminu, oświadcza, że wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży Usługi Subskrypcji.
 3. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Subskrypcji. Tym samym Użytkownik wyrażając zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi Subskrypcji przed upływem terminu na rozpoczęcie świadczenia Subskrypcji przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni), traci ustawowe prawo do odstąpienia, ale może w każdej chwili zakończyć Usługę Subskrypcji.

§ 12 REKLAMACJE

 1. Subskrybent ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Usługi Subskrypcji.
 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem Usługi Subskrypcji drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@jchwilkowski.pl  oraz pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Użytkownika oraz adres e-mail Subskrybenta podany Usługodawcy; a także przedmiot i przyczynę reklamacji, inne dane kontaktowe, określenie żądania reklamacyjnego.
 5. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania reklamacji.
 7. Jeżeli reklamacja złożona przez Subskrybenta nie spełnia warunków określonych powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Subskrybenta, do jej uzupełnienia (w przypadku, jeżeli reklamacja nie będzie zawierała powyżej wskazanych danych w zakresie niezbędnym do kontaktu z Subskrybentem składającym reklamacje Usługodawca uprawniony jest aby pozostawić taką reklamację bez jej rozpatrzenia).
 8. Wniesienie przez Subskrybenta reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Usługodawcę, nie wpływa na uprawnienie Subskrybenta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Subskrybentowi treść cyfrową wolną od wad.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Subskrybenta, jeżeli treść cyfrowa w Ofercie Płatnej ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Subskrybent stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Subskrybenta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń dietetycznych.
 5. Subskrybent jest świadomy, że Usługi świadczone przez Usługodawcę nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Subskrybenta skutków.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji opisanej w ramach Usług Subskrypcji. Użytkownik jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.
 7. Użytkownik jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Usługodawca nie ponosi za to odpowiedzialności. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Usługodawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania. Wszystkie informacje, które Usługodawca uzyskuje w trakcie świadczenia Usług, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim.
 8. Aplikacja umożliwiająca tworzenie jadłospisów czy obsługa zapytań Subskrybentów nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Usługa Subskrypcji nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Jakiekolwiek porady dietetyczne mają charakter informacyjny i edukacyjny oraz mają na celu promocję zdrowego stylu życia.
 9. Informacje dotyczące diety oferowane w ramach Usług Subskrypcji nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetycznych, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu wsparcie zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.

§ 14 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Subskrybenta jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się za dobrowolną zgodą Użytkownika oraz na podstawie uprawnień Usługodawcy do ich przetwarzania w oparciu o powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa. Dane osobowe Subskrybenta przetwarzane są w celu obsługi Usług Subskrypcji oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Serwisu umowami.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz obowiązujących przepisów prawa. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Serwisu oraz składania i realizowania zamówień. Usługodawca wskazuje, że dla realizacji zamówień niektóre dane mogą być przekazane podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zamówień. Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy współpracujący z nami partnerzy np. Stripe, podwykonawca w usługach płatności, mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z transferem danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby partnerzy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera nasza Polityka Prywatności. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej.

§ 15 NEWSLETTER

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera.
 2. Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Usługodawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe).
 3. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Serwisie. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w otrzymanej  w newsletterze wiadomości lub za pośrednictwem adresu e-mail: […].

§ 16 ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu Subskrybent zostanie powiadomiony również pocztą email, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta Subskrybenta, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Subskrybenci są uprawnieni do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie o braku zgody na zmianę Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy z upływem ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego.
 3. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności w Serwisie itp. o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin niniejszy jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Subskrybenta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.
 3. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może również zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może również złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem, sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 czerwca 2024 r.