Aplikacja dostępna już od 1 zł dziennie! 🥳

Polityka prywatności

1. JAKI JEST CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Jako Twój dietetyk zwracam szczególną uwagę na ochronę prywatności i danych osobowych osób, których dane osobowe pozyskuje. Moim priorytetem jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, w szczególności zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

W niniejszej polityce prywatności („Polityka Prywatności”) informuję i wyjaśniam w jaki sposób korzystam z udostępnionych mi danych osobowych.

Podstawowe informacje o przetwarzaniu, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych, przekażę Ci w momencie pozyskania ich od Ciebie lub w związku z ich pozyskaniem. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi jedynie uzupełnienie tych informacji.

Może się zdarzyć sytuacja, w której przetwarzam Twoje dane osobowe w celach innych niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności – w takim wypadku wiążące są informacje dotyczące przetwarzania, które otrzymałaś/otrzymałeś ode mnie w momencie pozyskania danych osobowych lub w związku z ich pozyskaniem.

W Polityce Prywatności zamieściłem również informacje na temat tego, jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, a także na temat tego, w jaki sposób możesz z tych praw skorzystać.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? JAK SIĘ ZE MNĄ SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jakub Chwiłkowski NIP: 2530350134, REGON: 385209960, adres do doręczeń: ul. Suchowska nr 9, 78-540 Kalisz Pomorski.

Możesz się ze mną skontaktować poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając wiadomość na formularzu dostępnym tutaj: jchwilkowski.pl/kontakt/.

3. JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Podstawowe informacje o przetwarzaniu, w tym o celach przetwarzania Twoich danych osobowych przekazuję Ci w momencie ich pozyskania od Ciebie. Niezależnie od tego, poniżej znajdziesz informacje o najczęstszych przypadkach przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych.

4. DEFINICJE

Administrator– Jakub Chwiłkowski NIP: 2530350134, REGON: 385209960, adres do doręczeń: ul. Suchowska nr 9, 78-540 Kalisz Pomorski.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: jchwilkowski.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Serwisie.

5. PRZETWARZANIE DANYCH

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane
w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

6. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie świadczenia na rzecz Użytkowników Usług Subskrypcji zdefiniowanych w Regulaminie Serwisu dostępnym tutaj: jchwilkowski.pl/regulamin/, udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, w tym obsługi zapytań Użytkownika, a w przypadku świadczenia usług konsultacji dietetycznych może dochodzić do przetwarzania danych wrażliwych- zdrowotnych. Klient za każdym razem zostanie przed udostępnieniem danych wrażliwych poinformowany o tym – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  1. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Poniżej przedstawiamy podsumowanie dot. celów przetwarzania danych osobowych.

Nazwa celuOpis celuPodstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Działania przed zawarciem umowy (w tym zapytania ofertowe)Podejmowanie na Twoje żądanie działań niezbędnych przed zawarciem umowy dotyczącej usług dietetycznych,; dotyczy to w szczególności przedstawienia oferty.Dane osobowe są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)
Zawarcie i wykonywanie umowyZawarcie i wykonywanie umowy dotyczącej usług dietetycznych, w szczególności w przypadku: zakupu usług subskrypcji dotyczących kwestii dietetycznych;analizy Twoich postępów;zakupu i utrzymania wybranego przez Ciebie pakietu usług, w tym w związku z obsługą każdego ze złożonych przez Ciebie zamówień i zapytań, w tym obsługi płatności elektronicznych i dostawy zakupionego towaru lub dostarczenia usługi. Dotyczy to także przypadków komunikowania się z Tobą i przekazywania informacji związanych z zawartą z Tobą umową.Dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)
Zapytania, skargi, wnioski, reklamacje  Rozpatrywanie przeze mnie Twoich zapytań, skarg, wniosków lub reklamacji i odpowiedź na Twoje zapytania, skargi, wnioski lub reklamacje.Dane osobowe są niezbędne do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, skargę lub wniosek (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub wypełnienia obowiązku prawnego związanego z rozpatrzeniem Twojej reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
Obowiązki prawneWypełnianie obowiązków przedsiębiorcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych; obowiązków wobec konsumentów.Dane osobowe są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
Zapewnienie bezpieczeństwa i poszanowanie zdrowiaZapewnienie bezpieczeństwa, poszanowanie zdrowia w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania konsumentów i monitoringu postępów.Dane osobowe są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa, poszanowania zdrowia i monitoringu postępów treningowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
RoszczeniaUstalenie i dochodzenie roszczeń przez Administratora lub obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec AdministratoraDane osobowe są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora, a także obrony przed takimi roszczeniami kierowanymi wobec Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Ocena satysfakcji z produktów i usługOcena satysfakcji z moich produktów i usług i jakości obsługi klientaDane osobowe są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora  polegającego na możliwości oceny satysfakcji z produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Analiza (m.in. statystyczna i dotycząca istotnych cech odbiorców naszych usług i produktów)Analiza prowadzona w celu lepszego przygotowania oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorcówDane osobowe są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości dokonywania analizy istotnych cech odbiorców produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
Korzystanie ze strony internetowejPrzetwarzanie danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) w celach statystycznych i/lub w celu świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu użytkownikom treści gromadzonych na stronie internetowejDane osobowe są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na badaniu aktywności użytkowników na stronie internetowej w celu poprawiania stosowanych funkcjonalności na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) i/lub dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Informowanie o ofertach, wpisach na blogu, działalność marketingowaPrzekazywanie informacji o nowych wpisach na blogu, nowych ofertach i prowadzenie marketingu usług i produktów Administratora, w tym przekazywanie informacji i ofert przygotowanych specjalnie dla Ciebie na podstawie analizy Twojej historii zakupów i innych informacjiDane osobowe są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości informowania o działalności Administtratora i prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) W pewnym zakresie podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Media społecznościowePrzetwarzam również dane osobowe w związku z moją aktywnością w mediach społecznościowych. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz na naszych stronach na poszczególnych portalach takich jak Facebook czy Instagram.

7. NEWSLETTER

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na przesyłaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (newsletter), pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie tego typu informacji.

W tym celu po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez użytkownika dane osobowe Użytkownika podane w Serwisie takie jak imię i adres e-mail Użytkownika zostaną przekazane do partnera Administratora w celu przesłania wiadomości mailowej zawierającej treści interesujące Użytkownika.

Administrator nie podejmuje decyzji automatycznych w stosunku do Użytkownika oraz dane osobowe Użytkownika nie podlegają profilowaniu.

Otrzymujesz wiadomości mimo braku subskrypcji?

Wysłane przeze mnie wiadomości w tym przypadku nie są newsletterem, tylko zapytaniem o opinię produktów zakupionych w ostatnim zamówieniu.

Oznaczasz wiadomości z newslettera jako SPAM?

W tej sytuacji bardzo możliwe, że inne wiadomości ode mnie (np. e-maile do zamówienia) nie będą odbierane przez Twoją pocztę prawidłowo.

8. PLIKI COOKIES

Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (takich jak Google). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.

Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkownika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji Serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania w celu marketingu z narzędzia Google Tag Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, na przykład kodów Google Ads.

Zakres oraz cel gromadzenia danych, oraz droga kontaktu i realizacji praw czy dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.

W przypadku stosowania Google Chrome, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

W przypadku stosowania Mozilla Firefox, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

W przypadku stosowania Safari, instrukcja znajduje się tutaj – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

W przypadku stosowania Microsoft Edge, instrukcja znajduje się tutaj – https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/devtools-guide/debugger/cookies

W przypadku stosowania Internet Explorer, Administrator sugeruje zmianę narzędzia na któreś z powyższych, a ponadto instrukcja znajduje się tutaj – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Administrator czuje się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetoweji, w tym ograniczenie jej funkcjonalności.

9. LINKI PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W Serwisie mogą znajdować się linki do zewnętrznych portali społecznościowych (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Google+). Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu w dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki poszczególnych portali społecznościowych, a Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami portalu społecznościowego i zostajesz przekierowany na stronę tego portalu. Dostawca portalu otrzyma informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę przed wejściem na stronę tego portalu (nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany lub zalogowany w tym portalu). Tego rodzaju informacja (włączając w to Twój adres IP) zostanie przesłana bezpośrednio z Twojej przeglądarki na serwery portalu społecznościowego (zwykłe zlokalizowane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki) i będzie tam przechowywana. Jeśli jesteś zalogowany do danego portalu, portal ten niezwłocznie powiąże Twoją wizytę na portalu z Twoim kontem w tym portalu.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przesyłane do dostawców portali społecznościowych, nie klikaj linków tych portali. Jeśli nie chcesz, by dostawca portalu powiązał Twoją wizytę na tym portalu z Twoim profilem, upewnij się, że wcześniej wylogowałeś się z portalu.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez poszczególne portale można znaleźć na ich stronach internetowych.

10. CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH?

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) ani do organizacji międzynarodowych. Jednak w związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie.

 a. W ramach EOG

W ramach Serwisu, dane Użytkownika są przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych w Polityce wysokich standardów prywatności.

b. Poza EOG:

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że podmioty zobowiązały się do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Dla Google Inc. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics .

Dla Facebook Inc. –Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://developers.facebook.com/docs/privacy/

Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem.

11. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będę przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów, dla których je przetwarzam.

Będę przechowywał Twoje dane osobowe:

 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z umową, której jesteś stroną i dla celów realizacji umowy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania danej umowy (stosownie do jej rodzaju), w szczególności, (i) przez okres obowiązywania umowy (pakietu), (ii) przez okres niezbędny do realizacji Twojego zamówienia, czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku, (iii) w okresie Twojego uczestnictwa w programie, (iv) przez okres prowadzenia rozmów dotyczących realizacji usług, przy czym mogę przedłużyć wyżej wskazane okresy o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych osobowych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami oraz o okresy związanych z tym postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych etc.;
 • Dla realizacji moich prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec lub moich roszczeń wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (np. termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa) lub przedawnienia obowiązków podatkowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie usług lub towarów), których byłeś stroną, oraz przez okres trwania związanych z takimi roszczeniami postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
 • Dla realizacji moich prawnie uzasadnionych interesów, tj. udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę, wniosek, reklamację lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 30 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych osobowych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
 • Dla celów wywiązania się przeze mnie z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za produkt) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).
 • W przypadku wniesienia przez Ciebie w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego Twoich danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA?

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe, przysługuje Ci szereg praw, o których mowa poniżej.

W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z nami, w szczególności za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: jchwilkowski.pl/kontakt/.

Jeżeli zwrócisz się do mnie z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, mogę zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.

Będę odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Jeżeli wykażesz, że Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, będę mógł:

 1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
 2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 3. Informacja o prawie dostępu do danych osobowych

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy przetwarzam Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych osobowych posiadanych przez Administratora, celach przetwarzania danych osobowych, kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych, o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych osobowych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych osobowych.

 • Informacja o prawie do żądania sprostowania danych osobowych

Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 • Informacja o prawie żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
 3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 5. cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania’
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych osobowych m.in. jeżeli takie dane osobowe są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 • Informacja o prawie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, np. gdy:

 1. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych osobowych;
 2. w Twojej ocenie przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwiasz się usunięciu tych danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 4. wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

 • Informacja o prawie do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/dostarczyłeś Administratorowi oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą, a jednocześnie
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

W sytuacji wskazanej powyżej masz jednocześnie prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

 • Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W takim przypadku powinieneś/powinnaś wskazać tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych objętych sprzeciwem.

Na skutek sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a Administrator zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.

 • Informacja o prawie do cofnięcia zgody

W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

13. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY? JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Wszystkie dane osobowe podajesz dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, w szczególności dane o charakterze wrażliwym dot. stanu zdrowia, alergii (dane pozwalające na przygotowanie oferty dostosowanej do Twojej sytuacji zdrowotnej i aktualnych możliwości), spełnienia obowiązków wynikających z przepisów, wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych (numer NIP), a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.

14. ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych), doradców prawnych i doradców w zakresie księgowo-rachunkowym oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

15. KONTAKT

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: jchwilkowski.pl/kontakt/.

16. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom i uaktualnieniom. Jeśli chcesz mieć aktualne informacje o sposobach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, prosimy odwiedzaj tę stronę co jakiś czas.