Regulamin | Dietetyka Jakub Chwiłkowski

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne, słowniczek
 1. Sklep internetowy, działający pod adresem jchwilkowski.pl (dalej: „Sklep”), jest prowadzony przez JAKUB CHWIŁKOWSKI NIP: 2530350134, REGON: 385209960 adres siedziby: woj. zachodniopomorskie, pow. drawski, gm. Kalisz Pomorski, miejsc. Kalisz Pomorski, ul. Suchowska, nr 9, 78540, poczta Kalisz Pomorski (dalej „Sprzedawca”).
 2. Dane teleadresowe umożliwiające kontakt ze Sprzedawcą:
  1) adres pocztowy: Kalisz Pomorski, ul. Suchowska, nr 9, 78-540
  2) numer telefonu: tel.: 669468313
  3) adres poczty elektronicznej: jchwilkowski2507@gmail.com
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane z dużej litery mają następujące znaczenie:
  1) Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu
  2) Użytkownik – Osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Sklep lub korzystająca z usług Sklepu, w tym w szczególności Klient
  3) Klient każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
  4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  5) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
  6) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Pliku lub Plików ze Sprzedawcą
  7) Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
  8) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Plików do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
  9) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Pliki do zakupu, który także umożliwia ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości Plików
  10) Plik – plik elektroniczny lub cyfrowy, zawierający oznaczoną zawartość (w szczególności e-book) przeznaczony – zgodnie z informacją podaną przez Sprzedawcę w Sklepie w miejscu prezentującym Plik, do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia za pomocą Urządzenia Elektronicznego spełniającego wymagania określone w Regulaminie
  11) Urządzenie elektroniczne – urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, tablet, czytnik książek elektronicznych
  12) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta przez Sprzedawcę z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron tej umowy, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
  13) Umowa sprzedaży – Umowa zawarta na odległość, dotycząca sprzedaży Pliku, między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. Pliki oferowane do sprzedaży w ramach Sklepu zawierają informacje dotyczące zdrowia. Pliki oferowane w Sklepie nie są przeznaczone do leczenia i profilaktyki chorób Klientów lub innych osób. Pliki nie stanowią też zamiennika leczenia, ani alternatywy dla skonsultowania przez Klienta jego problemów zdrowotnych z lekarzem. Zastosowanie wskazówek podanych w Pliku jest wyborem Klienta. Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za swoje czyny, w tym za zastosowanie się do wskazówek zawartych w Pliku.
§ 2 Zasady dokonywania zakupów w Sklepie
 1. Sklep oferuje Sprzedaż Plików na zamówienie Użytkownika. Oferta Sklepu dotyczy wyłącznie Plików, dla których podana jest w Sklepie informacja o dostępności oraz cena. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Plików bez wad.
 2. Ceny wszystkich Plików widocznych na stronach Sklepu są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Ewentualne odstępstwa od zasady waluty polskiej zostaną wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu prezentującej dany Plik. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Sklepu wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia, że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich
 3. Cena Pliku zamieszczona przy jego opisie w chwili złożenia Zamówienia zawiera podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Klient ponosi na rzecz Sprzedawcy, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku oraz jego pobraniem, z wyłączeniem ewentualnych kosztów należnych od Klienta na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie ze Sklepem oraz na rzecz operatorów płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat, które przyjęły te podmioty (w przypadku, gdyby dokonanie płatności elektronicznej wiązało się z dodatkowymi opłatami Klient zostanie o tym poinformowany w momencie składania Zamówienia, ponadto regulamin dokonywania płatności drogą elektroniczną, odbywających się za pośrednictwem podmiotu trzeciego, zostanie zamieszczony w Sklepie i Klient będzie mógł się z nim zapoznać składając Zamówienie). Cena Pliku widoczna będzie także w Koszyku
 4. Ceny widniejące w Sklepie, jak również opisy Plików, stanowią jedynie informację 2 handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej Umowy Sprzedaży – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Plików prezentowanych w Sklepie, zamieszczania informacji o nowych Plikach dostępnych w Sklepie, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych w Sklepie, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 6. Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja Regulaminu przez Klienta. Akceptacji dokonuje Klient klikając (odznaczając) odpowiednie pole podczas składania Zamówienia, przy którym zamieszczono odnośnik (aktywny link) do Regulaminu.
 7. Do skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia Umowy Sprzedaży Pliku niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, w tym Formularzu Zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu opisuje § 3 Regulaminu.
 8. W celu nabycia Plików w Sklepie Użytkownik musi założyć Konto w Sklepie (rejestracja). Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w Formularzu Zamówienia adresu poczty elektronicznej Użytkownika, co powoduje również dodanie Plików do Koszyka. Po wypełnieniu danych do rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail kierowaną pod wskazany adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Tylko w ten sposób Użytkownik będzie miał możliwość złożenia Zamówienia, zawarcia Umowy Sprzedaży i nabycia Plików. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak też jego likwidacja są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje do uzupełnieniu loginu (adresu e-mail Użytkownika) oraz hasła. Hasło jest znane wyłącznie Użytkownikowi, który powinien chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 9. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez zalogowanego na swoje Konto Użytkownika Zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ (lub równoważnego sformułowania wskazującego na złożenie Zamówienia wiążącego się z obowiązkiem zapłaty ceny przez Klienta) oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Złożenie Zamówienia wymaga również zaakceptowania Regulaminu. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska – dane te są wymagane przez operatora płatności, o którym mowa w ust. 14. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych. W przypadku niepodania wszystkich wymaganych danych lub w przypadku podania danych nieprawidłowych lub w inne sytuacji uniemożliwiającej złożenie Zamówienia, Użytkownik zostanie o tym poinformowany przy składaniu Zamówienia – poprzez odpowiedni komunikat wyświetlony na Stronie.
 10. Po złożeniu Zamówienia zalogowany na swoje Konto Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego Zamówienia, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, tj.:
  1) dane Sprzedawcy, w tym dokładny adres korespondencyjny oraz adres e-mail
  2) opis Pliku lub Plików, których dotyczy Zamówienie
  3) jednostkową i łączną cenę wszystkich Plików objętych Zamówieniem
  4) sposób płątności
  5) pouczenie o utracie prawa do odstąpienia od Umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a także informację o prawach przysługujących Konsumentowi w związku z zawarciem umowy o dostarczenie Plików za pośrednictwem sieci Internet.
 11. Na żądanie Klienta, wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania Zamówienia, zawarcie Umowy Sprzedaży jest dokumentowane fakturą VAT. Sprzedawca przesyła do Klienta fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32 ustawy o podatku od towarów i usług na adres poczty elektronicznej Klienta albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Klienta.
 12. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ Klient wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików).
 13. Klient może zapoznać się z historią swoich zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta.
 14. Klient zobowiązany jest do opłacenia Zamówienia (zapłaty za Plik lub Pliki objęte Zamówieniem), zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem usługi świadczonej przez operatora płatności poprzez serwis Przelewy24. W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Sprzedawcy (np. w przypadku awarii serwisu Przelewy24), możliwe jest opłacenie Zamówienia w formie przelewu dokonywanego bezpośrednio przez Klienta (bez udziału serwisu Przelewy24) na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.
 15. Obsługa zapłaty Zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24 odbywa się na zasadach określonych w regulaminie tego serwisu. Link do tego Regulaminu jest dostępny w momencie składania Zamówienia.
 16. Klient ma obowiązek opłacenia Zamówienia w terminie 48 godzin od otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 10. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedawcy.
 17. Z zastrzeżeniem sytuacji, w której opłacenie Zamówienia przez Klienta dokonywane jest bez udziału serwisu Przelewy24, dokonanie zapłaty Zamówienia powoduje automatyczne (nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Przelewy24) udostępnienie Klientowi Pliku lub Plików objętych Zamówieniem, poprzez ich przesłanie na podany przez Klienta adres email (ewentualnie poprzez przesłanie wiadomości e-mail z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Pliku lub Plików objętych opłaconym Zamówieniem). W przypadku opłacenia Zamówienia bez udziału serwisu Przelewy24, procedura opisana w poprzednim zdaniu realizowana będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.
 18. Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym pobranie tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży dotyczącej tego Pliku.
 19. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera obsługującego Sklep) opłacony Plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili opłacenia Zamówienia przez Klienta.
 20. Klient, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w Sklepie, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez siebie Urządzenia Elektronicznego, na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.
 21. Szczegółowe zasady korzystania z Pliku przez Klienta (w kontekście praw autorskich) określa dokument dostępny pod tym adresem adresem Naruszenia warunków określonych w tym dokumencie może wiązać się z wystąpieniem przez Sprzedawcę lub inny uprawniony podmiot z roszczeniami wobec Klienta.
§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU I KORZYSTANIA Z ZAKUPIONYCH PLIKÓW
 1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), Sprzedawca poniżej wskazuje minimalne wymagania techniczne sprzętu komputerowego Klienta, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu (poza podstawowymi wymaganiami wskazanymi w § 2 ust. 7). Sprzedaż Pliku może zostać skutecznie zrealizowana wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Elektronicznych spełniających wyszczególnione poniżej wymagania techniczne:
  1) komputer klasy PC:
  • minimalne wymagania - zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3, z procesorem Intel® Pentium® 500 MHz, 128 MB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 800 x 600 pikseli
  • na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu ePub, mobi, PDF, np. Adobe Digital Editions, MobiPocket Reader, Calibre, Adobe Reader
  2) Komputer klasy MAC
  • procesor PowerPC® zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub wyższy z procesorem PowerPC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®
  3) Czytnik ksiązek elektronicznych
  • tablet lub smartphone z zainstalowanym systemem iOS, Android, Windows 8 (lub wyższy) i aplikacją obsługującą pliki epub, mobi, pdf np.: Publio, BlueFire Reader, Aldiko.
 2. Przy każdym z Plików oferowanym w Sklepie zamieszczona jest informacja zawierająca charakterystykę Pliku (ePUB, PDF, Mobi, MP3, LRC, WMA), objętość Pliku oraz jego format. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Elektroniczne przeznaczone do pobrania danego Pliku spełnia wymagania sprzętowe określone w ust. 1 oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Pliku na Urządzeniu Elektronicznym
§ 4 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
 1. Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.) Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na dostarczanie Pliku przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od Umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku
 3. W przypadku korzystania przez Konsumenta z usługi automatycznej wysyłki na Kindle, PocketBook lub Dropbox zakupiony Plik zostaje przekazany do dyspozycji Konsumenta natychmiast po opłaceniu Zamówienia i z tą chwilą prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa.
§ 5 Usługi dodatkowe, usuwanie Konta i newsletter
 1. Usługi dodatkowe świadczone są wyłącznie na rzecz Użytkowników, którzy są zarejestrowani w Serwisie – stworzyli Konto lub zapisali się na subskrypcję newslettera, 6 o którym mowa w ust. 6.
 2. Dostęp do Konta jest możliwy wyłącznie po podaniu przez Użytkownika prawidłowego adresu e-mail oraz hasła, które sam ustalił. Użytkownik powinien zabezpieczyć dostęp do swojego hasła do Konta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tym hasłem przez osoby nieupoważnione.
 3. Każdy Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta poprzez kliknięcie linku Usuń konto na stronie Moje Ustawienia. W razie likwidacji Konta, Sprzedawca usuwa Konto oraz dane i informacje zgromadzone na tym Koncie do 7 dni roboczych – za wyjątkiem danych niezbędnych do ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzenia Konta lub z złożonymi Zamówieniami (albo w celu dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń dotyczących tego rodzaju spraw). Likwidacja Konta Użytkownika powoduje nieodwracalną utratę możliwości ponownego pobierania nabytych w Sklepie Plików przy użyciu tego Konta (Użytkownik może jednak założyć nowe Konto).
 4. Sprzedawca może usunąc Konto Użytkownika, jeżeli:
  1) Istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z prawem
  2) Użytkownik dopuszcza się – z użyciem Konta działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób trzecich
  3) Użytkownik rozpowszechnia Pliki nabyte w Sklepie w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego lub zakres określony w dokumencie, o którym mowa w § 2 ust. 21
  4) Użytkownik nie korzystał z Konta przez 48 miesięcy (brak prawidłowego logowania na Konto)
 5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 i 4, przed usunięciem Konta Sprzedawca prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o planowanym usunięciu Konta. Użytkownik może sprzeciwić się usunięciu Konta, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do usunięcia Konta. Konto zostanie usunięte najwcześniej w terminie 30 dni od chwili przesłania Użytkownikowi informacji o powyższej treści. Sprzedawca może jednak usunąć albo zablokować możliwość korzystania z Konta w każdym czasie, jeżeli na Sprzedawcę zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych lub natychmiast wykonalnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Użytkownik, który wyrazi taką wolę wypełniając formularz subskrypcji, może skorzystać z newslettera. W ramach tej usługi Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sklepu oraz działalności Sprzedawcy i tematyki poruszanej na Stronie. Newsletter będzie doręczany pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie newslettera może zostać wyrażona podczas zakładania Konta lub później, albo niezależnie od posiadania Konta i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w zawarty w każdym numerze newlettera link.
§ 6 Reklamacje
 1. Każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w Regulaminie (w tym dotyczące wad i usterek Plików, ich niezgodności z opisem na Stronie, braku możliwości odtworzenia na Urządzeniu Elektronicznym spełniającym warunki wskazane w § 3).
 2. Reklamacje powinny być składane wyłącznie:
  1) pocztą elektroniczną – na adres: jchwilkowski2507@gmail.com
  2) listownie – na adres: Kalisz Pomorski, ul. Suchowska, nr 9, 78-540
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.
 4. Uwzględnienie Reklamacji może polegać w szczególności na zwrocie pieniędzy za wadliwy lub uszkodzony Plik nabyty na podstawie Umowy Sprzedaży, zaoferowaniu Pliku zgodnego z Umową Sprzedaży (pozbawionego wad i usterek, zgodnego z opisem na Stronie) lub zaoferowaniu zniżki na zakup innych Plików w Sklepie.
 5. Uprawnienie do złożenia reklamacji nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
§ 7 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest dostępny na Stronie oraz w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin – na żądanie Użytkownika przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: jchwilkowski2507@gmail.com - zostanie przekazany Użytkownikowi nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę. O planowanej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje zarejestrowanych Użytkowników (Klientów posiadających Konto oraz subskrybentów newslettera, o którym mowa w § 5 ust. 6) z 14-dniowym uprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres jchwilkowski2507@gmail.com. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane najpóźniej w dniu wejścia w życie zmiany, zaś adres Użytkownika zostanie najpóźniej w tym dniu usunięty z bazy mailingowej Sprzedawcy. Do Umów Sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmian, stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu
 3. Sprzedawca informuje, że przetwarza dane osobowe Użytkowników w tym Klientów. Dane te są przetwarzane w celu prawidłowego realizowania usług uregulowanych w Regulaminie.
 4. Sprzedawca szanuje prawa Użytkowników do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod tym adresem internetowym wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Użytkownika Sprzedawca może gromadzić i w jaki sposób może z takich informacji korzystać
 5. Użytkownik nie może dostarczać za pomocą Strony treści o charakterze bezprawnym.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy:
  1) spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Klienta nieprawidłowych danych
  2) wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczony jest Sklep dotyczy to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, braku dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 27.03.2020r.
;
Regulamin Polityka prywatności Copyright © JChwilkowski 2021