Licencja klienta | Dietetyka Jakub Chwiłkowski
Licencja klienta
 1. Klient, który nabył Plik za pośrednictwem Sklepu może użytkować Plik zgodnie z poniższą Licencją.
 2. Klient ma prawo korzystać z Produktów pobranych w Serwisie tylko i wyłącznie na własny, prywatny użytek.
 3. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Klienta. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów zawartych w danym Pliku – poza zakresem wyraźnie wynikającym z niniejszej Licencji. Inne, niż określone w niniejszej Licencji utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga zgody właściciela praw (Sprzedawcy), za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.
 4. Klient może odtwarzać i zwielokrotniać pobrane Pliki w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania Pliku i dalszego udostępniania.
 5. Klient nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu pobranych Plików w rozumieniu art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  • ingerowania w zawartość pobranego Pliku,
  • publikacji, dystrybucji, powielania Pliku,
  • usuwania oznaczeń Sklepu i technicznych zabezpieczeń Pliku,
  • oddawania w najem Pliku,
  • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Pliku, w szczególności do celów zarobkowych lub związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
;
Regulamin Polityka prywatności Copyright © JChwilkowski 2021